Zadania pedagoga

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, 
a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.   

                                                                                                                                                          ~Janusz Korczak 

Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły, współpracująca i udzielająca pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do głównych obszarów tego działania należą:

wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.   Pedagog szkolny powinien być osobą, która będzie umiała właściwie i na czas rozpoznać potrzeby i problemy uczniów.  

 

Pedagog musi spełniać jednocześnie wiele ról: być wychowawcą, opiekunem, edukatorem, diagnostą, terapeutą i animatorem w jednej osobie. Wszelkie poczynania pedagoga są podporządkowane dziecku a jego dobro jest głównym celem działania.  

A o to zadania pedagoga szkolnego które zostały przedstawione w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. 
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży. 
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej